Nowelizacja ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

W dniu 13 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. z 2020 r. poz. 843). Zmienione ww. ustawą przepisy art. 18 ust. 4 oraz art. 44 ust. 4 ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji stanowią, że w przypadku jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi, do wniosku o dopuszczenie do aukcji lub naboru dołącza się dokumenty potwierdzające wydanie warunków przyłączenia lub zawarcie umowy przyłączeniowej jednostki kogeneracji do sieci przesyłowej gazowej lub się dystrybucyjnej gazowej, jeżeli warunki te zostały wydane lub umowa ta została zawarta.

Biorąc pod uwagę powyższe, znowelizowana ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji jednoznacznie przesądza jednoznacznie, że zawarcie umowy przyłączeniowej lub wydanie warunków przyłączenia jednostki kogeneracji do sieci gazowej nie jest równoznaczne z podjęciem decyzji inwestycyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 3a tej ustawy (co uniemożliwiłoby spełnienie tzw. efektu zachęty), skoro dokumenty te należy dołączyć do wniosku w przypadku ich posiadania.

Przedmiotowe zmiany są kluczowe dla sektora elektrociepłowni w kontekście przygotowania inwestycji w nowe jednostki kogeneracji opalane paliwami gazowymi oraz należycie uwzględnia specyfikę i harmonogram realizacji tego typu inwestycji. Nowelizacja w tym zakresie odzwierciedla postulaty podnoszone przez PTEZ.

Autor: Arkadiusz Szymański

P.O. Dyrektora Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia

Przewodniczący Zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia