Czy branża ciepłownicza jest przygotowana na niedobory wody?

W ostatnich tygodniach nie milkną apele ekspertów o oszczędzanie wody i jej racjonalne wykorzystanie. Aktualnie ponad 70% zasobów wodnych wykorzystywane jest przez przemysł, w tym kopalnie i sektor elektroenergetyczny. Warto przyjrzeć się działaniom, które w tym obszarze podejmują przedsiębiorstwa branżowe.

Pod koniec kwietnia prezydent Andrzej Duda zaapelował o „racjonalną gospodarkę wodą”. Dołączył się do próśb ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który zwrócił uwagę na rosnące potrzeby rolnictwa w zakresie dostępu do wody w procesie upraw. Jednak eksperci pozostają zgodni, że trwająca susza ma duże znaczenie nie tylko dla rolników, ale również przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego.

Główny Urząd Statystyczny informuje, że 72% zużycia wody w Polsce dotyczy przemysłu, w tym wykorzystywane jest w procesach wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Warto przy tym jednak zwrócić uwagę, że w porównaniu z danymi z 1998 r., zużycie wody w Polsce zmalało prawie o połowę.

Przedsiębiorstwa energetyczne i ciepłownicze od lat inwestują w celu zmniejszenia zużycia wody w procesach wytwórczych. Szereg projektów modernizacyjnych, wdrożonych w ostatnich latach, ma charakter proekologiczny i ma na celu redukcję wykorzystania wody w systemach produkcyjnych.

– Duże znaczenie dla przedsiębiorstw ciepłowniczych ma modernizacja procesów produkcyjnych, co pozwala redukować zużycie wody – podkreśla S. Błach, przewodniczący Zespołu PTEZ ds. ochrony środowiska, doradca Zarządu ds. Polityki Energetycznej Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. – Równie ważne jest jednak odpowiednie monitorowanie zużycia wody, co jest od lat realizowane w firmach naszego sektora.

Oszczędność wody w elektroenergetyce

W dokumentach krajowych takich jak np. Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 zakłada się wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym, ale również rozwój technologii kogeneracyjnych. Dzięki temu uda się znacząco zmniejszyć wykorzystanie wody w produkcji energii i ciepła.

Jednym ze sposobów rozwiązania problemu deficytu wody jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska. Ten trend wpisuje się w ideę gospodarki obiegu zamkniętego i zakłada tzw. odnowę wody, czyli jej oczyszczenie i powtórne wykorzystanie.

Kogeneracja a zużycie wody

Temat racjonalnego wykorzystania wody podjęto w „Raporcie o kogeneracji w ciepłownictwie” przygotowanym przez PTEZ w 2019 r. W dokumencie zwrócono uwagę na kluczową regulację, na poziomie Unii Europejskiej, dotyczącą wody, jaką jest ramowa dyrektywa wodna z 2000 r., ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej.

– Zużycie czy pobór wody w procesach wytwarzania energii stanowią coraz większe wyzwanie dla wytwórców energii. W kontekście stosowania technologii kogeneracyjnych, zasilających systemy ciepłownicze, z stosowanymi głównie turbinami parowymi przeciwprężnymi, dolnym źródłem temperatury w obiegu termodynamicznym jest temperatura wody powrotnej, krążącej w układzie zamkniętym systemu ciepłowniczego – podkreśla Stanisław Błach, ekspert Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

„Raporcie o kogeneracji w ciepłownictwie” zwrócono uwagę że „wskaźnik zużycia wody w odniesieniu do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji wynosi ok. 200–300 m3/GWh i jest zdecydowanie niższy niż w przypadku elektrowni kondensacyjnych z chłodniami kominowymi”. Występująca w Polsce susza i kurczące się zasoby wody czynią technologię kogeneracyjną bardzo atrakcyjną w kontekście poszukiwania sposobów oszczędzania wody. Kogeneracja jest w tym kontekście atrakcyjną technologią i jej dalszy rozwój może przyczynić się do zmniejszenia wykorzystania wody w przedsiębiorstwach branżowych.

Autor: Zespół PTEZ