O Towarzystwie

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych założone zostało w październiku 1991 roku i działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach.

Członkami PTEZ są osoby zawodowo związane z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii cieplnej i elektrycznej. Działalność Towarzystwa obejmuje swoim zakresem wszystkie najważniejsze obszary elektrociepłownictwa, i przede wszystkim skupia się na realizacji swojego statutowego zadania tj. promocji rozwoju kogeneracji w Polsce.
Głównym celem Towarzystwa jest wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.

Cele Towarzystwa:

Wskazywanie problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i cieplnej, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa oraz przedstawienie sposobów rozwiązywania tych problemów

Promocja podsektora elektrociepłownictwa jako nowoczesnego i najefektywniej wytwarzającego energię elektryczną i cieplną

Tworzenie możliwości pozyskania środków na rozwój i inwestycje przedsiębiorstw

Stworzenie najkorzystniejszych warunków prawnych i ekonomicznych dla funkcjonowania rynku energii elektrycznej i cieplnej

Promocja wiedzy na temat najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych

Towarzystwo od chwili powstania wykorzystuje następujące środki realizacji powyższych celów:

Aktywnie włącza się w proces tworzenia norm prawnych i rozwiązań systemowych dotyczących energetyki opiniując projekty ustaw lub uczestnicząc w ich opracowywaniu również na poziomie regulacji Unii Europejskiej

Wychodzi z licznymi inicjatywami do naczelnych organów administracji państwowej, wskazując zarówno sposoby rozwiązywania problemów, ale również nowe rozwiązania z zakresu legislacji, ekonomii, techniki i organizacji

Współpracuje z innymi branżowymi stowarzyszeniami, organizacjami i instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi

Deleguje swoich członków do pracy w różnych sektorowych zespołach tematycznych

Organizuje lub współuczestniczy w organizacji konferencji i seminariów podejmując tematy istotne dla środowiska energetycznego

Współfinansuje realizację licznych przedsięwzięć