Statut

Załącznik do Uchwały nr 6/2023 XXXI Krajowego Zgromadzenia Członków PTEZ z 29.05.2023 r.

STATUT
Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

„POLSKIE TOWARZYSTWO ELEKTROCIEPŁOWNI ZAWODOWYCH” zwane dalej „TOWARZYSTWEM” lub „PTEZ” jest stowarzyszeniem w rozumieniu Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „PRAWO O STOWARZYSZENIACH” (tekst jednolity z dnia 31 maja 2001 r.(Dz.U. Nr 79, poz. 855) wraz z późn. zm.) i posiada osobowość prawną.

§ 2

Towarzystwo jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000064111.

§ 3

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą jest miasto Warszawa.
2. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw.

§ 4

1. Towarzystwo może być członkiem krajowych oraz międzynarodowych zrzeszeń i organizacji o tym samym lub podobnym zakresie działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Polska jest stroną.
2. Towarzystwo może zakładać spółki, fundacje, nabywać i zbywać udziały/akcje w spółkach.

Rozdział 2
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA
§ 5

1. Celem Towarzystwa jest przedstawienie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wytwarzaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu, a także z zagadnieniami powiązanymi, w tym w szczególności w zakresie tematyki transformacji sektora ciepłownictwa systemowego, wykraczających poza jednostkowe interesy członków Towarzystwa, z uwzględnieniem interesów ogólnospołecznych i ochrony środowiska naturalnego oraz inspirowanie kierunków rozwoju źródeł wytwarzania energii w gospodarce skojarzonej.
2. Towarzystwo w ramach działań statutowych może reprezentować także zbiorowe interesy swoich członków wobec organów władzy publicznej.

§ 6

Realizacja celów Towarzystwa następuje poprzez:
1. Reprezentowanie interesów członków w związku z celami, o których mowa w § 5 ust. 1 Statutu, w szczególności, w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu.
2. Wyrażanie opinii i występowanie z inicjatywami do organów administracji państwowej w sprawach dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.
3. Podejmowanie działań na rzecz rozwoju oraz optymalnego wykorzystania technologii służących do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu.
4. Inicjowanie, propagowanie i wykorzystywanie postępu technicznego i efektywności energetycznej w wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu.
5. Wykonywanie analiz i badań związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu.
6. Analizowanie kierunków rozwoju kogeneracji i wskazywanie źródeł ich finansowania.
7. Promowanie wytwarzania czystej ekologicznie energii wytwarzanej w kogeneracji.
8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów, nadawanie uprawnień zawodowych.
9. Organizowanie: kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów.

Rozdział 3
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

  • zwyczajnych
  • wspierających
  • honorowych
§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna będąca członkiem kierownictwa:
a) spółki (przedsiębiorstwa) lub
b) spółki należącej do grupy kapitałowo powiązanych ze sobą podmiotów lub członkiem kierownictwa wyodrębnionej jednostki organizacyjnej tych podmiotów, których działalność jest związana z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu, oraz posiadający rekomendację dwóch członków Towarzystwa legitymujących się co najmniej dwuletnim członkostwem w Towarzystwie, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. W przypadku osoby fizycznej będącej członkiem kierownictwa spółki lub wyodrębnionej jednostki organizacyjnej należącej do grupy kapitałowo powiązanych ze sobą podmiotów, których działalność jest związana z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu, nie jest wymagane aby dana spółka lub wyodrębniona jednostka organizacyjna, do której kierownictwa należy osoba fizyczna, prowadziła działalność związaną z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu, jeśli tylko pozostaje w grupie kapitałowo powiązanych podmiotów, których działalność związana jest z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu.
2. Przez pojęcie członków kierownictwa spółki (przedsiębiorstwa lub wyodrębnionej jednostki organizacyjnej) rozumie się osoby piastujące stanowiska lub zatrudnione na stanowiskach członków zarządu, prokurentów, dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz innych stanowiskach kierowniczych, a także głównych specjalistów i na innych stanowiskach równorzędnych. W przypadku jeśli piastowanie lub zatrudnienie na wyżej wymienionych stanowiskach nie wynika z publicznego rejestru wówczas osoba fizyczna ubiegająca się o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa wraz z wnioskiem o przyjęcie w poczet członków Towarzystwa winna przedłożyć oświadczenie spółki (przedsiębiorstwa lub wyodrębnionej jednostki organizacyjnej) stwierdzające, że piastuje ona (jest zatrudniona) na stanowisku kierowniczym, głównego specjalisty lub równorzędnym.
3. Członek kierownictwa, który nie posiada obywatelstwa polskiego, może zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa po co najmniej roku pracy w Polsce w przedsiębiorstwach i na stanowiskach określonych w ust. 1 i 2.

§ 9

Członek zwyczajny ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa,
2) brać udział w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa,
3) korzystać ze świadczeń Towarzystwa.

§ 10

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:
1) czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
2) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa.
3) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez władze Towarzystwa.

§ 11

 

1. Przyjęcia na członka zwyczajnego Towarzystwa dokonuje Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, zaopiniowanej przez dwóch członków wprowadzających.
2. W przypadku odmowy podjęcia przez Zarząd jak również w przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały w przedmiocie ustania członkostwa odpowiednio kandydatowi na członka lub członkowi przysługuje prawo odwołania od decyzji Zarządu do Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpowiednio kandydatowi na członka lub członkowi decyzji Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków lub decyzji w przedmiocie ustania członkostwa. Decyzja Sądu Koleżeńskiego jest ostateczna.

§ 12

1. Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji,
2) wykluczenie członka zwyczajnego, poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym przed Sądem Koleżeńskim, może nastąpić w przypadku rażącego nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów, uchwał i przyjętych w Towarzystwie norm postępowania,
3) prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu członka zwyczajnego,
4) ustania zatrudnienia na stanowiskach określonych w § 8 niniejszego Statutu,
5) likwidacji Towarzystwa,
6) śmierci członka.
2. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1) powyżej członkostwo ustaje z dniem złożenia przez członka zwyczajnego pisemnej deklaracji o wystąpieniu z Towarzystwa. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt 4) powyżej ustanie członkostwa następuje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały w tym przedmiocie, a w przypadku wniesienia w terminie odwołania od uchwały Zarządu – z dniem orzeczenia Sądu Koleżeńskiego utrzymującego decyzję Zarządu. Zarząd podejmuje uchwałę niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu przesłanek z ust. 1 pkt 4) powyżej. Do decyzji Zarządu stosuje się postanowienia §11 ust. 2 powyżej. W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 2) i 3) członkostwo ustaje z dniem uzyskania przymiotu prawomocności przez wyrok Sądu Koleżeńskiego orzekający o wykluczeniu członka zwyczajnego. W przypadkach opisanych w ust. 1 pkt 5) i 6) ustanie członkostwa następuje odpowiednio z dniem ustania bytu prawnego Towarzystwa albo z dniem śmierci członka zwyczajnego.

§ 13

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, której działalność jest związana z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu, oraz uznająca cele Towarzystwa.
2. Przyjęcie osoby prawnej na członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji wyrażającej chęć wstąpienia.

§ 14

Członek wspierający działa w Towarzystwie przez swoich upoważnionych przedstawicieli.

§ 15

1. Członek wspierający działa w Towarzystwie przez swoich upoważnionych przedstawicieli.
2. Członek wspierający jest zobowiązany do:
a) czynnego udziału w działalności Towarzystwa,
b) przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Towarzystwa,
c) regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez władze Towarzystwa.

§ 16

Członkostwo osoby prawnej – członka wspierającego ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji,
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu w związku ze zmianą działalności lub utratą osobowości prawnej,
3) nieopłacania składek przez członka wspierającego przez okres 1 roku.

§ 17

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna o szczególnych zasługach na rzecz rozwoju skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej lub energii elektrycznej i cieplnej oraz chłodu.

§ 18

Godność członka honorowego nadaje Krajowe Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu uchwałą podjętą co najmniej 2/3 głosów obecnych na zgromadzeniu.

§ 19

1. Członek honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.
2. Członek honorowy ma prawo do korzystania ze świadczeń Towarzystwa oraz udziału w zgromadzeniach i zebraniach Towarzystwa z głosem doradczym.

Rozdział 4
WŁADZE TOWARZYSTWA I ICH KOMPETENCJE
§ 20

1. Władzami Towarzystwa są:
1) Krajowe Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
2. Okres kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej wynosi 3 lata i kończy się z dniem odbycia Krajowego Zgromadzenia Członków.
3. Wszystkie uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania, jeżeli Statut nie wymaga większości kwalifikowanej.
4. W Towarzystwie powoływany jest Sąd Koleżeński na trzyletnią kadencję.

§ 21

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Krajowe Zgromadzenie Członków, które może być zwołane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Do kompetencji Krajowego Zgromadzenia Członków należy:
1) zatwierdzanie głównych kierunków działalności merytorycznej, organizacyjnej i finansowej Towarzystwa,
2) ocena pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego,
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4) wybór Prezesa Towarzystwa oraz członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
5) nadawanie i pozbawianie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu,
6) uchwalanie Statutu Towarzystwa oraz podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
7) podejmowanie uchwał o przynależności do innych stowarzyszeń i organizacji krajowych i zagranicznych, a także zakładanie spółek, fundacji,
8) rozpatrywanie odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego, za wyjątkiem decyzji Sądu Koleżeńskiego podjętych przez ten Sąd na skutek odwołania od decyzji Zarządu,
9) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
10) uchylanie uchwał Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 20% członków zwyczajnych Towarzystwa.

§ 22

1. Zwyczajne Krajowe Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
2. Nadzwyczajne Krajowe Zgromadzenie Członków zwoływane jest przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek co najmniej 20% członków uprawnionych do głosowania, w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

§ 23

Uchwały Krajowego Zgromadzenia Członków podejmowane są w pierwszym terminie zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków, a w razie ogłoszenia drugiego terminu – bez względu na liczbę uczestników, z wyjątkiem spraw określonych w §36 ust.1 Statutu.

§ 24

W Krajowym Zgromadzeniu Członków biorą udział z głosem decydującym członkowie zwyczajni Towarzystwa, a z głosem doradczym pozostali członkowie i zaproszeni goście. Członkowie zwyczajni nie mogą brać udziału w Krajowym Zgromadzeniu Członków za pośrednictwem pełnomocników.

§ 25

O terminie, miejscu i porządku obrad Krajowego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków na 2 tygodnie przed datą Zgromadzenia, bezpośrednio, listami poleconymi lub przesyłką kurierską lub drogą elektroniczną za potwierdzeniem odbioru jeśli członek wyraził zgodę na zawiadamianie go drogą elektroniczną.

§ 26

1. Zarząd składa się z 6–10 członków, w tym Prezesa i 3 Wiceprezesów, którzy stanowią Prezydium Zarządu. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Krajowe Zgromadzenie Członków.
2. Ukonstytuowanie Zarządu następuje na pierwszym jego posiedzeniu.
3. W przypadku gdy członek zwyczajny Towarzystwa, który wchodzi w skład Władz Towarzystwa, utraci status członka zwyczajnego jego kadencja we Władzach Towarzystwa automatycznie wygasa z dniem utraty członkostwa w Towarzystwie.

§ 27

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Krajowymi Zgromadzeniami Członków.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) wykonywanie uchwał Krajowego Zgromadzenia Członków,
2) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
3) reprezentowanie Towarzystwa , w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych,
4) określanie zakresu pełnomocnictw i kompetencji dla Prezydium Zarządu oraz ocena pracy Prezydium Zarządu,
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6) przyznawanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego, podejmowanie decyzji w przedmiocie ustania członkostwa zgodnie z niniejszym Statutem oraz występowanie z wnioskami do Krajowego Zgromadzenia Członków o przyznanie członkostwa honorowego,
7) powoływanie i likwidowanie jednostek gospodarczych Towarzystwa wraz z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów tych jednostek,
8) rozpatrywanie innych spraw niezastrzeżonych do decyzji Krajowego Zgromadzenia Członków,
9) zawieranie, zmiana i rozwiązywanie umów z Dyrektorem,
10) uchwalanie regulaminów, dotyczących działalności PTEZ w zakresie nieuregulowanym w Statucie.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

§ 28

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się zgodnie z uchwalonym przez Zarząd regulaminem.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Zarząd może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia poprzez oddanie głosu na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwały podjęte w tym trybie są ważne, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały a w głosowaniu wzięła udział co najmniej połowa członków Zarządu. Podejmowanie uchwały w wyżej wymienionym trybie polega na przekazaniu poszczególnym członkom Zarządu projektu uchwały, jej uzasadnienia oraz terminu głosowania.
4. Szczegółowe warunki działania Zarządu, w tym zasady podejmowania uchwał określa regulamin, o którym mowa w ust. 1.

§ 29

1. Do prowadzenia spraw bieżących Towarzystwa, Zarząd zatrudnia na podstawie stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej Dyrektora. Zarząd w zakresie swoich kompetencji określa jego zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności.
2. Dyrektor ponosi odpowiedzialność z tytułu swej działalności przed Zarządem.
3. Towarzystwo opiera działalność na pracy społecznej swoich członków. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 Towarzystwo może zatrudniać pracowników, w tym także swoich członków, na podstawie stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych.
4. Członek Zarządu nie może być zatrudniony w Towarzystwie na podstawie umowy o pracę czy stosunku cywilnoprawnego, a także nie może otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

§ 30

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia kontroli działalności merytorycznej, finansowej i gospodarczej Towarzystwa. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwałę o wykonaniu badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz dokonuje wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania lub przeglądu.
3. Komisja składa sprawozdanie ze swej działalności przed Krajowym Zgromadzeniem Członków oraz jest uprawniona do składania wniosku o udzielenie absolutorium dla Zarządu.

§ 31

1. Sąd Koleżeński składa się z 3 – 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego.
2. Sąd Koleżeński jest powołany do rozstrzygania spraw dyscyplinarnych członków Towarzystwa oraz odwołań od decyzji Zarządu w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub ustania członkostwa w Towarzystwie.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Krajowego Zgromadzenia Członków w terminie określonym w § 11 ust. 2 powyżej, za wyjątkiem decyzji Sądu Koleżeńskiego podjętych przez ten Sąd na skutek odwołania od decyzji Zarządu.

§ 32

Szczegółową organizację i tryb pracy Zarządu i jego Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego określają regulaminy, uchwalane przez te organy.

§ 33

W umowach między Towarzystwem a członkiem zarządu oraz w sporach z nim Towarzystwo reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu, a w przypadku nie podjęcia takiej uchwały dwóch członków Komisji Rewizyjnej działających łącznie lub pełnomocnik powołany uchwałą Krajowego Zgromadzenia Członków.

§ 34

W przypadku konieczności uzupełnienia składu liczebnego władz Towarzystwa – przepisy rozdziału 4 Statutu, dotyczące wyboru lub wyłaniania władz – stosuje się odpowiednio.

Rozdział 5
MAJĄTEK TOWARZYSTWA
§ 35

1. Dla realizacji zadań statutowych Towarzystwo może dysponować majątkiem uzyskanym w drodze:
1) składek,
2) darowizn i zapisów, spadków,
3) dotacji oraz innych prawnie dopuszczalnych form,
4) wszelkiej działalności gospodarczej zgodnej z prawem.
2. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Rokiem obrotowym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.
4. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) wykonywania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie energetyki, automatyki, robotyki, budownictwa, elektroniki, informatyki, górnictwa inżynierii środowiska (PKD 72.19.Z);
2) wykonywania prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ekonomii, organizacji i zarządzania (PKD 72.20.Z);
3) wykonywania badań i analiz technicznych, w tym pomiarów (PKD 71.20.B);
4) badania rynku (PKD 73.20.Z);
5) działalności wydawniczej, w tym wydawania książek (PKD 58.11.Z) i innych wydawnictw periodycznych (PKD 58.14.Z) i nieperiodycznych (PKD 58.19.Z) i reprodukcji zapisanych nośników informacji (PKD 18.22.Z);
6) doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarządzania (PKD 70.22.Z);
7) organizacji targów, wystaw, konferencji, kongresów (PKD 82.30.Z);
8) kształcenia i dokształcania specjalistów (PKD 85.59.B);
9) innej działalności informacyjnej i reklamowej, reprezentowania interesów swoich członków przed instytucjami rządowymi (PKD 94.11.Z);
10) pozostałych pozaszkolnych form edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKD 85.59B);
11) przeprowadzania egzaminów (PKD 85.60.Z);
12) wydawania certyfikatów i uprawnień (PKD 85.5).

Rozdział 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 36

1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Krajowego Zgromadzenia Członków, podjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności nie mniej niż 1/2 ogólnej liczby członków.
2. Uchwała o rozwiązaniu Towarzystwa określi sposób likwidacji oraz cele, na jakie ma być przeznaczony jego majątek.