Patronaty

Zasady udzielania patronatów Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych

Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) może udzielać patronatów wydarzeniom organizowanym przez podmioty zewnętrzne mające zasięg i znaczenie międzynarodowe, ogólnopolskie lub regionalne, których zakres tematyczny dotyczy działalności Towarzystwa i charakteryzują się wysokim poziomem merytorycznym i organizacyjnym

Przyznanie patronatu PTEZ ma charakter nieodpłatny

W razie przyznania przez PTEZ patronatu informacja taka jest każdorazowo zamieszczana na stronie internetowej PTEZ

Uzyskanie patronatu nie oznacza wsparcia finansowego ani organizacyjnego ze strony PTEZ

PTEZ obejmuje wydarzenie patronatem na pisemną prośbę organizatora.

Prośbę o patronat organizator powinien złożyć wraz z programem przedsięwzięcia/wydarzenia co najmniej na 4 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Kwestia przyznania patronatu rozważana jest wyłącznie na wnioski przesłane drogą elektroniczną na adresy: media@ptez.com.pl oraz sekretariat@ptez.com.pl

Organizator, który otrzymał patronat PTEZ, ma prawo do wykorzystania logotypu PTEZ w materiałach informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięcia (w tym podczas wydarzenia) zgodny z księgą znaku PTEZ

Udzielone patronaty

PATRONAT MERYTORYCZNY

Wiosenne Spotkanie Ciepłowników

PARTNER

XVI Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach