Ocena wpływu rozstrzygnięć unijnego pakietu „Fit for 55” na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce

Szanowni Państwo,
Bezpieczeństwo dostaw ciepła i energii elektrycznej mieszkańcom Polski jest kluczowym uwarunkowaniem, które powinno determinować wszelkie procesy inwestycyjne realizowane w branży  energetycznej. Nabrało to szczególnego znaczenia w związku z globalnymi skutkami trwającej wojny w Ukrainie, a z drugiej strony – koniecznością prowadzenia inwestycji zmierzających do  wypełnienia ambitnych celów unijnej polityki klimatyczno–energetycznej prowadzących do osiągnięcia neutralności emisyjnej w roku 2050.
O ile szeroko pojęty proces transformacji sektora ciepłownictwa systemowego zdecydowanie przyspieszył w ostatnich latach, wciąż nadrzędną kwestią był kierunek i trajektoria tych zmian.
Przez ostatnie dwa lata na forum unijnym trwały intensywne prace nad regulacjami zawartymi w pakiecie „Fit for 55”, w których dużą uwagę przywiązano do m. in. obszaru dekarbonizacji ciepłownictwa systemowego.
Z perspektywy branży, każdy przepis warunkujący możliwość zastosowania danej technologii czy paliwa ma ogromny wpływ na całość procesów inwestycyjnych realizowanych w ramach poszczególnych systemów ciepłowniczych. Dlatego też Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) było aktywnie zaangażowane w konsultacje towarzyszące pracom nad pakietem „Fit for 55”. Dzięki staraniom administracji, polskich europosłów oraz całego sektora, w tym wytwórców zrzeszonych w PTEZ, finalnie uzgodnione rozwiązania legislacyjne zdecydowanie bardziej odzwierciedlają polską specyfikę ciepłownictwa systemowego w porównaniu do propozycji z lipca i grudnia 2021 roku.
W niniejszym raporcie eksperci PTEZ dokonali oceny wpływu kluczowych regulacji uzgodnionych w ramach pakietu„Fit for 55” na transformację sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce, wskazując na koszty tego procesu w skali całej branży, a także możliwe do zastosowania scenariusze i warianty technologiczne dla systemów ciepłowniczych różnej wielkości. Jest to pierwsza tego typu analiza, która stanowi zarazem istotny wkład w kontynuację dyskusji na temat transformacji energetycznej Polski.
Chociaż proces legislacyjny w Unii Europejskiej wszedł już na ostatnią prostą, kolejnym wyzwaniem dla skutecznej realizacji celów dekarbonizacyjnych będzie wdrożenie przepisów najważniejszych dyrektyw do prawa krajowego. Z tego też powodu, w raporcie zawarto również proponowane kierunki implementacji wybranych regulacji do legislacji krajowej, łącząc oczekiwania, że stanowić będą one cenny wkład w procesie dostosowywania polskiego porządku prawnego.
Życzę Państwu ciekawej lektury!
Wojciech Dąbrowski
Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa
Elektrociepłowni Zawodowych