Strategia PEP2040 przyjęta przez rząd

Zgodnie z zapowiedziami, Rada Ministrów przyjęła w pierwszych dniach lutego, dokument strategiczny „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.”. Bez wątpienia decyzja rządu to kluczowy moment dla całego sektora paliwowo-energetycznego. Przyjęty dokument ma fundamentalne znaczenie dla kierunków rozwoju energetyki oraz ciepłownictwa, wyznaczając ramy transformacji przedsiębiorstw w najbliższych dekadach.

PEP2040 to jeden z dziewięciu dokumentów tworzących „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Diagnozy, analizy i wskazania, zawarte w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.” mają w najbliższych latach stanowić wsparcie dla przedsiębiorstw, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ale również dla obywateli, w obszarze transformacji polskiej gospodarki, w tym energetyki i ciepłownictwa, w kierunku niskoemisyjności i neutralności klimatycznej.

Dokument określa najważniejsze i fundamentalne dla gospodarki, strategiczne decyzje inwestycyjne. Ma pozwolić na właściwe wykorzystanie środków unijnych, zarówno stanowiących element nowego budżetu Unii Europejskiej, jak również wsparcia w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zgodnie z założenia PEP 2040 sektor energetyki, w tym również ciepłownictwa, ma w procesie strukturalnych zmian wpływać bezpośrednio na rozwój całej gospodarki.

Celem PEP2040 jest uzyskanie, w ciągu najbliższych dwóch dekad, poziomu połowy mocy zainstalowanych ze źródeł zeroemisyjnych. Jako najważniejsze w tym obszarze wymienia się inwestycje w morską energetykę wiatrową i budowę elektrowni jądrowej. Stanowi to ogromną szansę dla gospodarki, w rozwoju nowych gałęzi w polskim przemyśle czy tworzeniu wyspecjalizowanych kompetencji kadrowych. Elementy, które obok dużych inwestycji mają odgrywać równie ważną rolę w systemie elektroenergetycznym, stanowić będą energetyka rozproszona i obywatelska.

Zdefiniowano, że proces transformacji wymaga również zwiększenia wykorzystania technologii OZE w wytwarzaniu ciepła, o czym wspominaliśmy podczas jednego z ostatnich spotkań z cyklu „Kawa z Kogeneracją” i zwiększenia wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie.

Dokument powstał na bazie szczegółowych analiz i w oparciu o prognozy eksperckie, jak również przeprowadzone konsultacje społeczne i dialog z przedstawicielami organizacji pozarządowych i stowarzyszeń branżowych. PTEZ aktywnie uczestniczyło w procesie konsultowania założeń PEP2040, wskazując na wyzwania stojące przed branżą ciepłowniczą i rozwojem wysokosprawnej kogeneracji oraz podkreślając konieczność uwzględnienia ich w „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”.

Siódmy cel szczegółowy strategii dotyczy zagadnienia rozwoju ciepłownictwa i produkcji energii i ciepła z wysokosprawnej kogeneracji. PEP2040 określa, że do 2040 r. „potrzeby cieplne wszystkich gospodarstw domowych pokrywane będą przez ciepło systemowe oraz przez zero- lub niskoemisyjne źródła indywidualne”. Realizowane projekty inwestycyjne mają posłużyć poprawie jakości powietrza, m.in. poprzez rozwój ciepłownictwa systemowego. W Strategii założono 4-krotny wzrost liczby efektywnych systemów ciepłowniczych do 2030 r. Autorzy dokumentu szacują, że „do 2030 r. ok. 1,5 mln nowych gospodarstw domowych zostanie przyłączonych do sieci ciepłowniczej”. Dodatkowo w PEP2040 założono aktywne działania na rzecz opracowania nowego modelu rynku, który pozwoli utrzymać ceny ciepła na poziomie akceptowalnym dla odbiorców. Dokument wskazuje na konieczność rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, a także przyspieszenia procesu tzw. uciepłowaniania elektrowni. Dodatkowo w najbliższych dwóch dekadach obserwować będziemy „zwiększenie wykorzystania OZE i odpadów w ciepłownictwie systemowym”.

– Z zadowoleniem przyjmujemy informację o przyjęciu przez Radę Ministrów Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. To dokument oczekiwany przez cały sektor energetyczny. Sprawiedliwa transformacja, zeroemisyjny system energetyczny i dobra jakość powietrza są filarami PEP2040. To także ważne elementy strategii Grupy PGE i innych przedsiębiorstw sektora elektroenergetycznego, w tym firm zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Elektrociepłowni Zawodowych. Planowany przez nas rozwój OZE oraz niskoemisyjnych jednostek, jak na przykład kogeneracja w ciepłownictwie, wpisują się w ambitne cele przedstawione w przyjętym przez Radę Ministrów dokumencie – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz  Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni  Zawodowych.