XXVI Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ

13 czerwca br. odbyło się XXVI Krajowe Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, w trakcie którego Zgromadzenie dokonało wyborów uzupełniających do władz Towarzystwa. W trakcie Zgromadzenia przyjęto także kierunki działalności Towarzystwa na trzeci rok X kadencji oraz udzielono poparcia i rekomendacji dla działań Ministerstwa Energii.

Nowym Prezesem Zarządu PTEZ został Wojciech Dąbrowski, Prezes Zarządu PGE Energia Ciepła S.A.

Wojciech Dąbrowski zastąpił na stanowisku dotychczasowego Prezesa PTEZ Mariana Babiucha.

Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ wybrało także nowych Członków Zarządu:

 • Antoniego Józwowicza – Prezesa Zarządu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.
 • Jarosława Głowackiego – Prezesa Zarządu PGNiG Termika S.A.
 • Adama Tywoniuka – Dyrektora Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia PGE Energia Ciepła S.A.

Ze względu na szczególne zasługi Prezesa Mariana Babiucha na rzecz rozwoju skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej oraz zaangażowanie w rozwój Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ nadało Prezesowi Marianowi Babiuchowi godność Członka Honorowego.

Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ przyjęło na trzeci rok X kadencji następujące kierunki działalności Towarzystwa:

 1. Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej – opiniowanie projektów krajowych i europejskich aktów prawnych w zakresie elktroenergetyki i ciepłownictwa, w tym dokumentów związanych z „Pakietem zimowym”;
 2. Ochrona Środowiska – bieżący monitoring regulacji prawnych UE i przygotowanie opinii i propozycji ich implementacji do polskiego prawa, opiniowanie projektów krajowych aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska;
 3. Rynek ciepła – zasady funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych w warunkach konkurencji;
 4. Rynek energii elektrycznej – udział w projektach związanych z nowymi zasadami funkcjonowania rynku energii elektrycznej i rynku mocy;
 5. Współpraca środowiskowa i promocja kogeneracji – współpraca z organizacjami krajowymi i europejskimi wspierającymi rozwój kogeneracji, udział przedstawicieli PTEZ w konferencjach i spotkaniach środowiskowych, publikacje prasowe, realizacja strategii wizerunkowo – promocyjnej.

Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ wyraziło zadowolenie i satysfakcję ze współpracy z członkami Kierownictwa i pracownikami Ministerstwa Energii w odniesieniu do zagadnień strategicznych i regulacyjnych. W szczególności za konstruktywny i merytoryczny dialog w toku prac nad:

 • projektem strategii rozwoju kogeneracji i mechanizmów wsparcia,
 • zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw ciepłowniczych w warunkach konkurencji, w tym nad projektem nowelizacji Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło oraz projektem Rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku i warunków technicznych zakupu ciepła z odnawialnych źródeł energii oraz warunków przyłączenia instalacji do sieci,
 • projektem ustawy o rynku mocy,
 • wnioskami legislacyjnymi Komisji Europejskiej w ramach tzw. pakietu zimowego – „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”.