W oczekiwaniu na Strategię dla ciepłownictwa

Przedsiębiorstwa sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego muszą aktualnie stawić czoła wyzwaniom związanym z sytuacją makroekonomiczną, czy zmieniającym się prawodawstwem, dotyczącym kwestii klimatycznych. Elementem bezpośrednio wpływającym na realizację strategii inwestycyjnych jest również dążenie do neutralności klimatycznej, sformułowane w programie Europejskiego Zielonego Ładu. W tym kontekście olbrzymiego znaczenia nabiera dyskusja wokół założeń Strategii dla ciepłownictwa, kolejnego kluczowego dla branży dokumentu – po ogłoszonej na początku roku Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku.

Strategia dla ciepłownictwa będzie dokumentem określającym kierunki rozwoju całego sektora, jak również wskazującym samorządom ścieżkę zmian w procesie transformacji energetycznej. Pod koniec października minionego roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska zapowiedziało, że w pierwszym kwartale 2021 roku ma zostać przedstawiona strategia transformacji sektora ciepłowniczego w Polsce. Dokument ten jest niezwykle ważny w kontekście wyzwań stojących przed tym sektorem, jak chociażby odejście od węgla. W opinii przedstawicieli MKiŚ system ciepłowniczy może stać się ogromnym magazynem energii, który umożliwi produkcję energii elektrycznej, a tym samym może wpłynąć na wzrost bezpieczeństwa energetycznego i stabilności całego systemu.

Ważnym wyzwaniem, na który powinna odpowiadać Strategia jest wspieranie zmian w ciepłownictwie lokalnym, w tym rozwój sieci ciepłowniczych czy przechodzenie z produkcji ciepła i energii w oparciu o węgiel na produkcję ciepła i energii w oparciu o gaz czy inne paliwa alternatywne. Szczególnie istotne jest przyspieszenie w inwestycjach na poziomie lokalnym.

– Obecnie obserwujemy duże różnice pomiędzy doświadczeniami największych przedsiębiorstw sektora energetycznego, które z sukcesem realizują projekty, na przykład w obszarze kogeneracji, a problemami z inwestycjami realizowanymi przez niedysponujące odpowiednim kapitałem spółki komunalne. Stąd tak ważne jest, aby wyraźnie wskazano na kluczowe kierunki, w jakich powinny podążać przedsiębiorstwa energetyczne oraz władze gmin, aby przeprowadzanie inwestycji było bardziej efektywne i miało bezpośrednie przełożenie na osiąganie celów klimatycznych i wzrost efektywności w procesach wytwarzania – podkreśla Dorota Jeziorowska, główny specjalista ds. Regulacji i Rynku Ciepła PGE Energia Ciepła, członek zespołu PTEZ ds. rynków ciepła.

Szansa dla kogeneracji

Niebagatelne znaczenie w kontekście Strategii dla ciepłownictwa ma dalsze wspieranie rozwoju kogeneracji. Nasze Towarzystwo od lat zabiega, aby produkcja energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu zajmowała istotne miejsce w rozwoju sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego w naszym kraju. Dokładamy starań, aby kogeneracja była promowana na poziomie lokalnym oraz stanowiła ważny kierunek w procesach inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych działających w tych sektorach. Ważne jest również, aby kogeneracja była jednym z pierwszych wyborów, jeżeli chodzi o samorządy i realizowane przez nie projekty w obszarze ciepłownictwa i elektroenergetyki.

Ważne jest, aby w dokumencie strategicznym przygotowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska ten temat został podjęty. Równocześnie istotnym jest, by szeroko omówiono możliwe źródła finansowania, w tym wskazując, że systemy wsparcia kogeneracji będą stale optymalizowane i dostosowywane do tego, w jaki sposób zmienia się rynek oraz jak zmieniają się oczekiwania przedsiębiorstw branżowych.

Rozwój nowoczesnych technologii

Strategia dla ciepłownictwa winna również wskazywać na globalne trendy w rozwoju branży. Ważne jest nakreślenie, w oparciu o jakie technologie i paliwa powinno zmieniać się sektor elektroenergetyczny i ciepłowniczy w naszym kraju. W ostatnich latach wielokrotnie podczas ważnych wydarzeń branżowych, również Kongresu Kogeneracji, organizowanego przez Towarzystwo, podejmowany był dialog ze środowiskiem naukowym na temat kierunków zmian w branży ciepłowniczej. Chodzi tutaj przede wszystkim o zastosowanie rozwiązań, które obecnie są testowane czy badane w różnych regionach świata. Obecnie przedsiębiorstwa energetyczne mogą korzystać z doświadczeń globalnych i stosować rozwiązania z sukcesem wdrożone w innych krajach.

Wsparcie sprawiedliwej transformacji

Innym tematem budzącym zainteresowanie branży jest kwestia dążenia do neutralności klimatycznej, ale przede wszystkim takie przeprowadzenie transformacji energetycznej, aby miała ona sprawiedliwy charakter. Przedstawiciele przedsiębiorstw energetycznych od dłuższego czasu podnoszą konieczność dostrzeżenia nie tylko interesu sektora energetycznego, ale również kwestii społecznych, w tym związanych z możliwością przeniesienia kosztów transformacji na odbiorców..

– To w jaki sposób zaprojektowana zostanie strategia rozwoju ciepłownictwa, może przyczynić się do skuteczności walki ze smogiem i zjawiskiem niskiej emisji. To jest jeden z tematów, który będzie zajmował w najbliższych latach jedno z czołowych miejsc w debacie publicznej – dodaje Dorota Jeziorowska, ekspert PTEZ. – Dążenie do neutralności klimatycznej jest istotne nie tylko z punktu widzenia dużego przemysłu, ale również np. w kontekście redukcji emisji szkodliwych substancji w obszarach zurbanizowanych. Nie będzie to możliwe bez rozwoju systemów ciepłowniczych i próby odchodzenia od indywidualnych źródeł ciepła, zasilanych niskiej jakości paliwami, takimi jak węgiel, na rzecz korzystania z sieci i systemów ciepłowniczych, które generują i produkują energię elektryczną i ciepło  przede wszystkim bezpiecznie i przyjaźnie dla środowiska oraz otoczenia przyrodniczego