W Kazimierzu Dolnym rozpoczął się I Kongres Kogeneracji. Minister Krzysztof Tchórzewski „Przyjacielem Kogeneracji”

W Kazimierzu Dolnym rozpoczął się I Kongres Kogeneracji. W dniach 4-6 czerwca eksperci, przedstawiciele branży energetycznej i ciepłownictwa, samorządowcy, politycy i naukowcy dyskutują na temat kierunków i wyzwań stojących przed sektorem elektroenergetycznym w naszym kraju. Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) i Europejskie Centrum Biznesu (ECB).

Tegoroczny Kongres jest pierwszym wydarzeniem tego typu, poświęconym rozwojowi kogeneracji w naszym kraju. Do Kazimierza Dolnego przyjechało ponad 100 ekspertów: przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, menadżerów przedsiębiorstw energetycznych oraz naukowców, aby wspólnie dyskutować na temat wyzwań, przed jakimi stoi branża energetyczna i ciepłownicza.

– Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni licznym udziałem przedstawicieli naszego środowiska w tegorocznym Kongresie. Dla nas to wyraźny sygnał, że spotkania w takim formacie sprzyjają wypracowywaniu wspólnych stanowisk i wymianie doświadczeń – podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

Pierwszego dnia Kongresu, 4 czerwca, odbyło się Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ, które dokonało wyboru nowego prezes. W kolejnej kadencji funkcję tę będzie pełnił dotychczasowy prezes Wojciech Dąbrowski.

Drugi dzień Kongresu, 5 czerwca to cztery panele dyskusyjne, z udziałem przedstawicieli branży, samorządowców, administracji rządowej i naukowców. Dyskusje koncentrują się wokół najważniejszych zagadnień dotyczących rozwoju kogeneracji: o jej roli w polityce energetycznej Polski i UE; udziale w rynku energii elektrycznej i rynku ciepła; wsparciu państwa w rozwój kogeneracji i ciepłownictwa.

Podczas inauguracji cyklu debat Minister Energii Krzysztof Tchórzewski zwrócił uwagę na działania rządu na rzecz tworzenia sprzyjającego ekosystemu prawnego, który ma wspierać przedsiębiorstwa energetyczne w realizacji projektów kogeneracyjnych. Podsumował stan prac nad polityką energetyczną Polski do 2040 r., wskazując na wytwarzanie energii i ciepła w skojarzeniu jako jeden z kluczowych elementów bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.

W Ministerstwie Energii dostrzegamy rolę, jaką kogeneracja pełni w ograniczaniu emisji. Stąd też decyzja o uwzględnieniu ciepłownictwa w Polityce Energetycznej Polski do 2040 roku oraz trwające prace nad stworzeniem odrębnej strategii dla tego sektora. Przyjęta w ubiegłym roku ustawa o promocji wysokosprawnej kogeneracji to pierwszy krok. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy zostały skierowane do konsultacji, a zgłoszone uwagi są na bieżąco analizowane w ministerstwie. Jednocześnie prowadzimy dialog z Komisją Europejską, co może skutkować dodatkowymi środkami finansowymi na modernizację istniejących jednostek wytwórczych uwzględniając dyrektywę BAT – podkreślił Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii.

Podczas Kongresu po raz pierwszy wręczono również nagrodę „Przyjaciel Kogeneracji”, którą otrzymał Minister Energii – Krzysztof Tchórzewski. W uzasadnieniu podkreślono „wyjątkowy wkład w działania na rzecz tworzenia ram prawnych i instytucjonalnych, pozwalających skutecznie rozwijać kogenerację w naszym kraju. Bez szeregu inicjatyw i projektów podejmowanych przez Ministerstwo Energii i aktywnej działalności administracji rządowej, nie byłoby ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji”.

Nagroda „Przyjaciel Kogeneracji” będzie co roku przyznawana osobom i instytucjom aktywnie działającym na rzecz rozwoju kogeneracji.

Od lat aktywnie działamy na rzecz promocji kogeneracji w Polsce. Jej rozwój nie byłby jednak możliwy bez aktywnej postawy władz państwowych. Stąd też decyzja o wyróżnieniu statuetką „Przyjaciela Kogeneracji” ministra Krzysztofa Tchórzewskiego – podkreślił prezes Wojciech Dąbrowski.