Troska o środowisko jednym z priorytetów sektora elektroenergetycznego

Sektor elektroenergetyczny od lat inwestuje w poprawę efektywności energetycznej i minimalizację wpływu na środowisko procesów produkcyjnych w elektrowniach i elektrociepłowniach. Warto zwrócić uwagę, że w ramach wytwarzania energii i ciepła przedsiębiorstwa branżowe mogą również wpływać na ograniczanie ilości odpadów, dzięki realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze waste-to-energy.

Instalacje waste-to-energy umożliwiają przetwarzanie odpadów w energię. Odpady stałe dostarczane do elektrociepłowni wykorzystywane są w produkcji energii elektrycznej i ciepła. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań, te procesy są ekologiczne, a dodatkowo korzystne ekonomicznie, pozwalając na odzysk energii z odpadów.

Wykorzystanie rozwiązań waste-to-energy to również sposób na odzyskanie cennych zasobów. Pozwala przekształcać odpady nienadające się do recyklingu w bezpieczną energię w sposób, który jest korzystany i bezpieczny dla środowiska. W procesie produkcyjnym następuje spalanie w wysokich temperaturach i wytworzenie pary wodnej, która napędza turbiny generujące energię elektryczną.

Dodatkowo, w instalacjach produkcyjnych w elektrociepłowniach, możliwe jest osiągnięcie emisji znacznie poniżej dopuszczalnych poziomów.

W kierunku gospodarki obiegu zamkniętego

Stosowanie rozwiązań waste-to-energy, ma olbrzymie znaczenie dla całokształtu polskiej gospodarki – ułatwia osiągnięcie norm ujętych w unijnych dyrektywach w sprawie składowania odpadów. Wspólnota stawia sobie bowiem za cel zmniejszenie ilości składowanych odpadów. Jednym ze sposobów osiągnięcia tych założeń jest potraktowanie waste-to-energy jako procesów komplementarnych do recyklingu.

Bez wątpienia energia i ciepło produkowane w elektrociepłowniach, wykorzystujących w produkcji również odpady, przyczynia się także do ochrony klimatu. Dzięki funkcjonowaniu jednostek przetwarzających odpady w energię, zmniejsza się zarówno emisje metanu ze składowisk, ale także emisje CO2.

Inwestycje w energetyce po nowemu

Przedsiębiorstwa branżowe coraz więcej uwagi przywiązują do realizacji projektów inwestycyjnych zakładających nie tylko wysoką efektywność energetyczną, ale również troskę o środowisko. Z danych opublikowanych w raporcie Instytutu Jagiellońskiego, przygotowanym we współpracy z firmą Fortum wynika, że do sektora elektroenergetycznego trafi niemal 300 mld zł. Środki te pozwolą na realizację ambitnych planów inwestycyjnych, w tym ułatwiających zagospodarowanie odpadów i wpisujących w ideę gospodarki obiegu zamkniętego.

Komentując konkluzje zawarte w raporcie przedstawiciel Ministerstwa Klimatu potwierdził, że „Transformacja energetyki w kierunku zero- i niskoemisyjnym to wyzwanie, ale również szansa, z której może skorzystać Polska”. Czy i jak duże środki zostaną przeznaczone na realizację projektów w obszarze waste-to-energy czy GOZ (gospodarki obiegu zamkniętego), okaże się w najbliższych latach. Pewnym pozostaje natomiast, że już dziś czołowe polskie firmy branży elektroenergetycznej dysponują doświadczeniem w realizacji tego rodzaju projektów.

Śląsk – inne spojrzenie na energetykę

Z uwagą śledząc zmiany w globalnej gospodarce i rosnącą świadomość społeczną zmian klimatycznych Fortum – jeden z członków Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych –  zdecydowało się na spalanie RDF w elektrociepłowni w Zabrzu. Zastosowanie tej technologii wpisuje się w model gospodarki obiegu zamkniętego. Od chwili ogłoszenia przez Komisję Europejską strategii Europejskiego Zielonego Ładu ten model rozwoju staje się preferowanym standardem transformacji gospodarek na Starym Kontynencie.

Jak wskazują analizy, obecnie występuje ośmio- / dziesięciokrotna nadpodaż RDF. Oznacza to, że jest to paliwo o cenie zerowej, a nawet ujemnej. Wielopaliwowa elektrociepłownia RDF w Zabrzu, o mocy 75 MWe oraz 140 MWt, zaopatruje w prąd i ciepło ok. 70 tys. gospodarstw domowych i pozwala zmniejszać emisję dwutlenku węgla jedenaście, a dwutlenku siarki nawet siedem razy.

– Fortum od lat specjalizuje się w produkcji czystej energii. Jeżeli nasz kraj chce osiągnąć cel, jakim jest produkcja czystej energii, musimy kierować się realizmem i zaproponować swego rodzaju etap przejściowy. Przykładem może być tutaj nasza elektrociepłownia w Zabrzu, w której połączyliśmy węgiel i RDF, czyli paliwo z odpadów. Przy tym nasza instalacja jest elastyczna – zakłada też możliwość wykorzystania np. biomasy – podkreśla Piotr Górnik, dyrektor ds. energetyki cieplnej w Fortum.

Ogromną rolę w redukowaniu negatywnych skutków zmian klimatycznych ma edukacja. Dlatego nadal istotnym pozostaje zwracanie uwagi na zmniejszanie ilości powstających odpadów. Dopiero w drugiej kolejności – ich ponowne wykorzystanie czy recykling. Spalanie pozostaje natomiast rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym niż składowanie.

Jak podkreślają autorzy Raportu pt. „Paliwa i motory wzrostu gospodarczego. Wpływ cen surowców i produkcji energii na PolskꔄGUS w 2018 r. obliczył, że w Polsce wytworzono ok. 12,55 mln Mg odpadów komunalnych, z których ok. 43 proc. było składowanych, a ok. 30 proc. poddano recyklingowi , pozostałe 27 proc. to odpady, które powinny zostać poddane procesom odzysku, w tym spalania”. To pokazuje jak szerokie możliwości stoją przed sektorem elektroenergetycznym, jeżeli chodzi o rozwój w obszarze waste-to-energy.

Ważną rolę w całym procesie pełni Ministerstwo Klimatu, które nie tylko edukuje, ale aktywnie wspiera realizację projektów energetycznych, które mają pozytywny wpływ na środowisko i czyste powietrze. Warto tu wspomnieć o Planie Zielonych Inwestycji – czyli pakiecie projektów o wartości prawie 8 mld złotych, które w znaczący sposób zmienią branże i sektor elektroenergetyczny w Polsce.