Transformacja energetyczna w Siedlcach

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. pozostaje aktywne w kontekście wyzwań stojących przed branżą elektroenergetyczną i ciepłownictwem. Spółka z sukcesem realizuje ambitny program inwestycyjny, którego celem jest z jednej strony poprawa jakości życia mieszkańców Siedlec, z drugiej zaś troska o środowisko naturalne. Dzięki realizowanym projektom Siedlce mogą pochwalić się jednym z najnowocześniejszych systemów ciepłowniczych w naszym kraju.

Prawie dwie dekady temu władze przedsiębiorstwa zdecydowało o transformacji energetycznej i uruchomieniu pierwszego bloku kogeneracyjnego, składającego się z dwóch turbin. W 2012 roku ruszył drugi blok, który tworzą dwie turbiny gazowe i turbina parowa.

Tym ambitnym projektom inwestycyjnym towarzyszył szereg przedsięwzięć, które usprawniły produkcję energii elektrycznej i ciepła w Siedlcach. W ostatnich latach przystosowano układ wody sieciowej oraz układ chłodzenia elektrociepłowni EC-2 do potrzeb odbioru ciepła z kondensacyjnej turbiny parowej, zmodernizowano 3 kotły węglowe z wykorzystaniem technologii ścian szczelnych, oraz podjęto się modernizacji wodnej sieci ciepłowniczej, poprzez wymianę rur tradycyjnych na preizolowane. Ważnym elementem troski o środowisko naturalne w Siedlcach był rozwój Inteligentnej Sieci Ciepłowniczej, rozpoczęcie monitoringu jakości powietrza oraz budowę instalacji fotowoltaicznej, czyli kolejny krok w kierunku rozwoju nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii.

Celem podejmowanych przez nas działań jest nie tylko zwiększenie maksymalnej wydajności urządzeń, zmniejszenie zużycia węgla i gazu na wyprodukowanie jednostki ciepła, ale przede wszystkim troska o mieszkańców, środowisko naturalne i jakość powietrza w naszym mieście i regionie – podkreśla Marzena Teresa Komar, prezes Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach. – Inwestycje, które realizujemy służą także zmniejszeniu strat w przesyle, ale również ograniczeniu negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dalszy rozwój kogeneracji

Ambitne cele klimatyczne Unii Europejskiej wymuszają realizację kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Spółka podejmuje kolejne kroki w kierunku rozbudowy kogeneracji gazowej oraz inwestycje w OZE. We wrześniu 2021 r. podpisano umowę na wykonanie przedsięwzięcia pn. „Konwersja kotłów typu WR 25 nr K4 i K5 zainstalowanych w Ciepłowni Centralnej w Siedlcach na kotły opalane gazem”.

Spółka realizuje również inwestycje pn. „Modernizacja kotła wodnego WR 25 nr K1 w technologii ścian szczelnych zainstalowanego w Ciepłowni Centralnej w Siedlcach oraz budowa instalacji OZE”. Projekty, które obecnie realizowane są w Siedlcach wraz ze zmniejszeniem mocy kotła węglowego nr K2 oraz likwidacją kotła nr K6 pozwolą na zmniejszenie mocy wytwórczej kotłów węglowych. Uznanie źródeł wytwórczych Ciepłowni Centralnej za źródła o mocy mniejszej niż 50 MW umożliwi objęcie instalacji wymaganiami ochrony środowiska wynikającymi z dyrektywy MCP.

Ambitne plany inwestycyjne

Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach przystąpiło również do budowy instalacji kogeneracji gazowej o mocy 8 MWe wraz z instalacją do wytwarzania chłodu, magazynem energii i siecią ciepłowniczą. Koszt inwestycji szacowany jest na kwotę 45 mln zł, a jej realizacja jest możliwa dzięki uzyskaniu wsparcia ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane zakończenie inwestycji – 30 kwietnia 2024 roku.

Chcemy w ten sposób zwiększyć udział wysokosprawnej kogeneracji gazowej w wytwarzaniu ciepła systemowego – zaznacza Marzena Teresa Komar, prezes PE w Siedlcach. – Inwestycja, którą realizujemy obejmuje budowę kogeneracji gazowej o mocy ok. 8 MWe budowę instalacji wytwarzania chłodu z ciepła oraz magazynu energii, budowę nowych odcinków sieci ciepłowniczej o łącznej długości 4 km i modernizację wodnej sieci ciepłowniczej na osiedlu Młynarska.

Obecnie Spółka przygotowuje się do budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych z Odzyskiem Energii (ITPOK). Jest to odpowiedź na wyzwania, jakie stają przed władzami samorządowymi w kontekście zagospodarowania odpadów komunalnych. Równocześnie realizacja tego ważnego dla miasta przedsięwzięcia pomoże zredukować problem rosnących cen ciepła, paliw kopalnych, a także składowania odpadów.

Instalacja wpisuje się w ideę zrównoważonego gospodarowania odpadami – jest ostatnim etapem postępowania z odpadami, w którym dzięki odzyskowi energetycznemu odpad staje się zasobem służącym do produkcji energii. Całkowity koszt inwestycji to około 150 mln zł, z czego 50% kosztów kwalifikowalnych pokryje NFOŚiGW.

Materiał opracowany we współpracy z Przedsiębiorstwem Energetycznym w Siedlcach