Spotkanie członków PTEZ za nami

W Warszawie odbyło się XXVIII Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ. Podczas spotkania podsumowano dotychczasową działalność Towarzystwa, prezentując sprawozdanie z aktywności realizowanych przez PTEZ w 2019 roku.

Miniony rok działalności Towarzystwa obfitował w wiele istotnych wydarzeń zarówno dla PTEZ, jak i całej branży elektroenergetycznej i ciepłownictwa. Jednym z nich był I Kongres Kogeneracji zorganizowany z inicjatywy PTEZ, który odbył się w dniach 5-6 czerwca 2019 r. w Kazimierzu Dolnym. Gościem honorowym był Minister Energii, który został wyróżniony statuetką „Przyjaciela Kogeneracji”. W październiku Towarzystwo zaprezentowało pierwszy „Raport o kogeneracji w ciepłownictwie” opracowany od strony merytorycznej przez ekspertów PTEZ, we współpracy z Ministerstwem Energii.

– Towarzystwo jest aktywnym uczestnikiem debaty na temat kierunków rozwoju energetyki i ciepłownictwa. Stąd w minionym roku działalność PTEZ w największym stopniu dotyczyła prac na poziomie Ministerstwa Energii, nad przygotowaniem nowego modelu rynku ciepła i strategii dla ciepłownictwa – podkreślił Wojciech Dąbrowski, Prezes PTEZ i PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Nadal w kręgu naszych zainteresowań pozostają kwestie regulacyjne, w tym skutki obowiązywania ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji weszła w życie 25 stycznia 2019 r.

Z punktu widzenia Towarzystwa duże znaczenie miały działania m.in. w zakresie zmian, w regulacjach dotyczących odpadów, w tym ich warunków składowania, monitorowania składowisk oraz nowych rozwiązań w zakresie rejestracji i bazy danych o odpadach. PTEZ przygotowywało również stanowisko w sprawie wykorzystania i rozdziału środków z puli uprawnień do emisji w ramach Dyrektywy EU ETS. Towarzystwo uczestniczyło także w procesie konsultacji rządowego dokumentu – Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu.

W trakcie XXVIII Krajowego Zgromadzenia Członków odbyły się również wybory uzupełniające do Zarządu Towarzystwa. Członkami zarządu organizacji zostali:

  • Paweł Stańczyk – prezes PGNiG Termika
  • Paweł Szczeszek – p.o. prezesa Enea SA.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat kierunków działalności Towarzystwa w nadchodzących miesiącach. Zwrócono uwagę na konieczność dalszej bliskiej współpracy z administracją rządową, szczególnie z Ministerstwem Klimatu, Ministerstwem Aktywów Państwowych oraz Ministerstwem Środowiska, ale także z Urzędem Regulacji Energetyki. PTEZ z uwagą śledzi również przygotowania firm ciepłowniczych do spełnienia obowiązków wynikających z funkcjonowania Rynku Mocy.

Towarzystwo będzie kontynuować monitoring inicjatyw prawnych w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej UE, przygotowując opinie i propozycje ich implementacji do polskiego prawa. PTEZ zamierza blisko współpracować z Ministerstwem Klimatu przy wypracowywaniu nowego modelu funkcjonowania rynku ciepła. Ważnym obszarem aktywności Towarzystwa pozostaje opiniowanie inicjatyw regulacyjnych i prawnych w zakresie rynku energii elektrycznej, rynku mocy, OZE i tych, dotyczących Europejskiego Zielonego Ładu.

W swojej bieżącej działalności, w perspektywie najbliższych miesięcy, PTEZ zamierza nadal działać na rzecz promowania kogeneracji jako nowoczesnej i ekologicznej technologii wytwarzania energii elektrycznej i ciepła jednocześnie, zapewniającej czyste powietrze. Jedną z inicjatyw tworzenia przestrzeni dialogu na temat kierunków rozwoju branży jest organizowany w październiku II Kongresu Kogeneracji, w którym udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych i administracji rządowej, naukowcy i eksperci branżowi.