Przedstawiciele PTEZ w Komitecie Monitorującym Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

25 listopada Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zarządzeniem powołał do istnienia Komitet Monitorujący Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W skład gremium weszli przedstawiciele administracji rządowej, samorządu terytorialnego, środowiska naukowego, organizacji pozarządowych i branżowych. W składzie Komitetu, w roli obserwatora, znalazło się również Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych.

Zadaniem komitetu jest między innymi analizowanie postępów we wdrażaniu i osiąganiu celów FEnIKS 2021-2027. Komitet będzie zatwierdzał również metodykę i kryteria stosowane przy wyborze projektów finansowanych w ramach programu.

W składzie Komitetu, w roli obserwatora,  znalazło się również Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych. Oprócz PTEZ, w działalność tego gremium zaangażowane będą inne organizacje branżowe jak: Izba Gospodarcza Transportu Lądowego, Izba Gospodarcza Gazownictwa, czy Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) stanowi kontynuację dwóch wcześniejszych programów Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-2020. Głównym jego celem jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym infrastruktury energetycznej.