Przedstawiciele COGEN Europe dyskutowali o sektorze ciepłownictwa systemowego i kogeneracji w Polsce oraz jego transformacji

Eksperci Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych oraz przedstawiciele Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska uczestniczyli w Country Focus Webinar, organizowanym przez COGEN Europe. W trakcie wirtualnego spotkania dyskutowano o kondycji rynku ciepłownictwa systemowego i kogeneracji w naszym kraju. W wydarzeniu brali również udział przedstawiciele COGEN Europe, aktywnie działający na rzecz rozwoju produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu.

W trakcie webinarium poruszono kwestię funkcjonowania rynku ciepłownictwa systemowego i kogeneracji w Polsce, w tym obecnych ram regulacyjnych. Zwrócono uwagę na najnowsze trendy, wyzwania oraz możliwości dalszego rozwoju wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w naszym kraju w oparciu o technologię wysokosprawnej kogeneracji. Szczególny nacisk został położony na wykorzystanie kogeneracji w sieciach ciepłowniczych i specyfikę polskiego sektora ciepłownictwa.

Uczestników spotkania powitała Alexandra Tudoroiu-Lakavičė – Head of Policy, COGEN Europe. W przemówieniu wstępnym zarysowała kluczowe, bieżące uwarunkowania na poziomie UE wpływające na funkcjonowanie rynków energii elektrycznej i ciepła, przekładające się na kierunki rozwoju i transformacji przedsiębiorstw energetycznych. Z ramienia PTEZ głos zabrała Dorota Jeziorowska – dyrektor Towarzystwa. Podkreśliła znaczenie organizacji w kształtowaniu przyjaznych warunków do rozwoju kogeneracji w naszym kraju, eksponując inicjatywy podejmowane przez PTEZ. Zapoznała uczestników z kluczowymi informacjami dotyczącymi ciepłownictwa w Polsce i zmian, jakie w ostatnich latach zaszły w tej branży, a także specyfiki polskiego sektora na tle innych państw Unii Europejskiej.

Spotkania tego rodzaju, jak webinarium, organizowane przez COGEN Europe to okazja do wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami sektora elektroenergetycznego, działającymi w różnych krajach Europy. Ma to niezwykle istotne znaczenie obecnie, kiedy zmagamy się z kryzysem energetycznym, równocześnie pracujemy nad ostatecznym kształtem polityk europejskich dotyczących zielonej transformacji, jednocześnie intensywnie transformując elektrociepłownie i systemy ciepłownicze w naszych krajach – podkreśliła Dorota Jeziorowska. – Każdy kraj charakteryzuje wyjątkowość w odniesieniu do kształtu sektora ciepłownictwa. Stąd tak ważne, aby tworzyć płaszczyzny wymiany wiedzy i informacji, co z pewnością przełoży się na usprawnienia zarówno w kwestii tworzenia ram prawnych, jak i ułatwień związanych z prowadzeniem inwestycji.

W trakcie webinarium Arkadiusz Szymański – przewodniczący zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia, dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia w PGE Energia Ciepła S.A. zaprezentował wnioski z raportu PTEZ „Dekarbonizacja ciepłownictwa w Polsce w świetle pakietu Fit for 55” wraz z podkreśleniem rekomendacji zmian dla kluczowych projektów zawartych w tym pakiecie. Założenia krajowej strategii dla sektora ciepłownictwa przedstawił Grzegorz Tobolczyk – dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Spotkanie było również okazją do dyskusji pomiędzy ekspertami reprezentującymi kluczowe przedsiębiorstwa branżowe, zrzeszone w PTEZ. Głos zabrali:

  • Piotr Górnik – Prezes Zarządu w Fortum Power and Heat Polska
  • Maciej Jankiewicz – Wiceprezes Zarządu w PGE Energia Ciepła S.A.
  • Małgorzata Mika-Bryska – Doradca ds. Regulacji i Public Affairs w Veolia Energia Polska S.A.

Webinarium zakończyła sesja pytań i odpowiedzi moderowana przez Alexandrę Tudoroiu-Lakavičė.

COGEN Europe, Europejskie Stowarzyszenie Promocji Kogeneracji, jest międzysektorowym głosem branży kogeneracyjnej. Zrzesza ponad 60 członków: 13 stowarzyszeń krajowych i 50 organizacji obejmujących cały łańcuch wartości od producentów i użytkowników technologii po firmy konsultingowe. Misją COGEN Europe jest współpraca z instytucjami UE i zainteresowanymi stronami w celu kształtowania lepszej polityki i eliminowania barier administracyjnych, regulacyjnych i rynkowych w zakresie szerszego wykorzystania kogeneracji w Europie.

Webinarium został zorganizowany przez COGEN Europe i we współpracy z PTEZ – Polskim Towarzystwem Elektrociepłowni Zawodowych.