Przed nami pierwsza aukcja kogeneracyjna

Już 17 grudnia rozpocznie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną (Combined Heat and Power, CHP). Szczegółowe informacje na temat przebiegu całego procesu można znaleźć na stronie Urzędu Regulacji Energetyki, gdzie dostępne są również formularze dla podmiotów zainteresowanych udziałem w aukcji.

Dokładnie przed rokiem została przyjęta ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, która wprowadziła nowy system wsparcia dla jednostek kogeneracyjnych. W ramach niego nowe i znacznie zmodernizowane jednostki o mocy 1-50 MW mogą uczestniczyć w konkurencyjnej procedurze aukcyjnej. Zgodnie z zapisami w ustawie nowy system zastąpił dotychczasowy mechanizm, który był oparty na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.

– Problem z jakością powietrza i smog, zbyt mały odsetek efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych, a przy tym duży potencjał rozwoju kogeneracji w Polsce spowodowały, że zapadła decyzja o wprowadzeniu nowoczesnego oraz długoterminowego systemu wsparcia kogeneracji, uwzględniającego nowe zasady przyznawania pomocy publicznej – podkreśla Arkadiusz Szymański, Przewodniczący Zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia.

Pierwsza aukcja kogeneracyjna

W ramach aukcji każdy może zgłosić się do Prezesa URE z wnioskiem o dopuszczenie do aukcji (procedura prekwalifikacji) i po uzyskaniu pozytywnej decyzji – przystąpić do aukcji. Aukcję wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższą wysokość premii kogeneracyjnej, czyli zwycięzcą jest ten kto zaoferował najbardziej konkurencyjną wysokość dopłaty do sprzedawanej energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, do wyczerpania maksymalnego poziomu wolumenu planowanego do objęcia wsparciem lub maksymalnej wartości premii kogeneracyjnej wynikającej z tego wolumenu. Zgodnie z rozporządzeniem ME maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, wynosi 6 000 000 MWh, natomiast maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z powyższej ilości energii, wynosi 1 mld zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – 51  mln zł;

W przypadku, gdy złożone oferty nie wyczerpują wolumenu lub budżetu aukcyjnego, wówczas aukcje wygrywają uczestnicy, którzy zaoferowali najniższe wysokości premii kogeneracyjnej do wyczerpania 80% ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi złożonymi ofertami. Zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie to tak zwana reguła zachowania konkurencyjności aukcji. Dzięki temu możliwe będzie wyeliminowanie ryzyka wygrania aukcji przez wszystkich jej uczestników.

Jak podkreśla Rafał Gawin, Prezes URE, „aukcje promują najbardziej wydajne technologie oraz lokalizacje, gdzie wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji jest optymalne ekonomicznie i przynosi największe efekty ekologiczne (…)”.

Harmonogram aukcji

W dniach 17-20 grudnia br. odbędzie się pierwsza aukcja na premię kogeneracyjną za sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji. Sesja aukcji będzie trwać 4 dni. Jej otwarcie nastąpi 17 grudnia o godzinie 8:15, a zamknięcie – 20 grudnia o godzinie 16:15.

– Nowy system wsparcia został inaczej skonstruowany niż poprzedni. Dotychczasowy mechanizm oparty był na świadectwach pochodzenia, które przyznawano każdemu wytwórcy (z podziałem na rodzaje paliwa), jednakże bez względu na etap zaawansowania inwestycyjnego czy – co do zasady – moc zainstalowaną. Znaczenie miała wówczas wytworzona w kogeneracji megawato-godzina energii elektrycznej – podkreśla Arkadiusz Szymański, Przewodniczący Zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia – Nowy system jest bardziej złożony, ale przez to bardziej dostosowany do potrzeb. Rozróżnia on jednostki nie tylko w zależności od rodzaju paliwa, ale będzie kierował zarówno inny strumień jak i inny typ wsparcia do jednostek na różnym etapie zaawansowania inwestycyjnego („istniejąca”, „modernizowana”, „znacznie modernizowana”, „nowa jednostka”) oraz z istotnym podziałem na koszyki mocowe – w zależności od mocy zainstalowanej elektrycznej (do 1 MW, 1–50 MW, 50–300 MW i powyżej 300 MW).