Pierwsze aukcje i nabory na premie kogeneracyjne i kogeneracyjne indywidualne rozstrzygnięte

Urząd Regulacji Energetyki rozstrzygnął pierwszą aukcję dla jednostek wysokosprawnej kogeneracji. W efekcie przyznane zostały dopłaty w postaci tzw. premii kogeneracyjnej na łączną sumę prawie 308 mln zł.

Pierwsza aukcja kogeneracyjna trwała od 17 do 20 grudnia 2019 r. Obejmowała sprzedaż energii elektrycznej wytworzonej w nowych lub znacznie zmodernizowanych jednostkach kogeneracji (o mocy zainstalowanej od 1 do mniej niż 50 MW).

Czym jest premia kogeneracyjna?

Stanowi ona dopłatę do ceny rynkowej energii, która została wytworzona w procesie wysokosprawnej kogeneracji, a następnie wprowadzona do sieci i sprzedana. Uruchomienie systemu premiowego ma służyć promocji korzystnej dla środowiska technologii, jaką jest kogeneracja. Jednym z celów tego mechanizmu jest stworzenie zachęty do realizacji inwestycji w tym zakresie. Efektem stosowania systemu premiowego ma być również promowanie w rodzimej gospodarce efektywnych energetycznie rozwiązań.

  • 3,6 TWh  taką ilość energii elektrycznej objęto premią kogeneracyjną
  • ok. 308 mln zł  wartość premii przyznanej wytwórcom
  • 32 MW – tyle wynosi łączna moc zainstalowana elektryczna jednostek, do których trafiło wsparcie
  • od 2021 do 2038 r.  w tych latach wypłacana będzie premia kogeneracyjna

Nabór

W dn. 18-20 grudnia 2019 r. Prezes URE przeprowadził również tzw. nabór na premię kogeneracyjna indywidualną, czyli wsparcie dla jednostek nowych i znacznie zmodernizowanych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW. Nabór ten zakończył się jednak bez rozstrzygnięcia w wyniku braku ofert spełniających wymagania formalne.

Nowy system wsparcia

Grudniowa aukcja kogeneracyjna to efekt wejścia w życie Ustawy z grudnia 2018 roku o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i rozporządzeń wykonawczych. Zastąpiła ona dotychczasowy system wsparcia oparty na świadectwach pochodzenia z kogeneracji. W jego miejsce pojawiły się rozwiązania zgodne z regulacjami Unii Europejskiej, obejmujące wsparcie dla energii elektrycznej z jednostek kogeneracyjnych.

Zmianom systemowym w zakresie wsparcia kogeneracji przyjrzeli się bliżej eksperci Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych, w październikowym Raporcie o kogeneracji w ciepłownictwie.

Tabela prezentuje formy wsparcia rozwoju kogeneracji w naszym kraju:

Źródło: Raport o kogeneracji w ciepłownictwie str. 24 | A. Szymański „Mechanizmy wsparcia rozwoju kogeneracji”

Zespół PTEZ

Komentarz ekspercki

Za nami pierwsze doświadczenia z funkcjonowania nowego systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji. Póki co mamy pierwsze rozstrzygnięcia dla aukcji i naboru czyli dla rodzajów wsparcia skierowanych co do zasady dla nowych inwestycji. Aukcja, jak widać zakończyła się pewnym (umiarkowanym) sukcesem, tzn. wygenerowała odpowiednie zachęty do zgłoszenia swoich planowanych inwestycji. Wyniki pokazują, że 5 podmiotów będzie realizowało inwestycje i skorzysta z nowego systemu wsparcia. Co prawda niewiele ponad połowa budżetu wolumenowego została wykorzystana z aukcji na ten rok (który zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii na 2019 r. wynosił 6 TWh), ale jednak nowy system wsparcia wygenerował nowe niskoemisyjne inwestycje.

Natomiast bardziej niepokojący jest brak rozstrzygnięcia naboru, czyli co do zasady nowych dużych jednostek. Jest to tym bardziej zastanawiające, że nabór pozostał bez rozstrzygnięcia, zgodnie z Informacją Prezesa URE (Nr 104/2019), „z powodu braku złożenia w naborze co najmniej jednej oferty spełniającej wymagania określone w ustawie o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji”. Biorąc pod uwagę, że oferty w naborze zostały jednak złożone, pytaniem otwartym pozostaje, czy oferty zostały niewłaściwie przygotowane, czy może Prezes URE zbyt restrykcyjnie, bardziej niż wymagają tego przepisy ustawy i rozporządzeń, podchodzi do weryfikacji wniosków…

Arkadiusz Szymański

Przewodniczący Zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia

Dyrektor Departamentu Regulacji i Pomocy Publicznej

PGE Energia Ciepła S.A.