Komentarz PTEZ do projektu Europejskiego Standardu Zrównoważonego Raportowania (ESRS)

Na początku bieżącego roku (5 stycznia 2023 r.) weszła w życie Dyrektywa w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive). Dyrektywa obejmuje aktualizację i wzmocnienie przepisów dotyczących ujawniania przez przedsiębiorców informacji społecznych i środowiskowych – m. in. przekształca Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek (…).

Zakres raportowanych dotychczas informacji na temat wpływu działalności na obszary związane ze społeczeństwem, klimatem i środowiskiem rozszerzono o obowiązek publikacji danych na temat zgodności podmiotów z zasadami zrównoważonego rozwoju. Przy czym kluczowym elementem w ramach raportowania jest tzw. podwójna istotność, która dotyczy oddziaływania danego przedsiębiorstwa na otoczenie, jak również wpływu zrównoważonego rozwoju na sytuację finansową firmy. W założeniu takie rozszerzenie obowiązków sprawozdawczych ma być pomocne w ocenie wiarygodności przedsiębiorstw przez inwestorów, organizacje społeczne, konsumentów oraz innych zainteresowanych.

Zgodnie z CSRD od 1 stycznia 2024 r. duże podmioty i spółki notowane na giełdzie zobowiązane będą do cyklicznego publikowania sprawozdań odnoszących się do szeregu zagadnień ESG (Environmental, Social responsibility and corporate Goverance) (pierwsze raporty w 2025 r. i dotyczyć będą roku sprawozdawczego 2024). Do tej pory podmioty mogły korzystać z szeregu standardów raportowania do publicznej prezentacji wskaźników, np. popularny wśród organizacji standard GRI. W ślad za wejściem w życie CSRD, Komisja Europejska zamierza wdrożyć jednolity standard europejski w tym zakresie – ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Przygotowaniem ESRS zajęło się stowarzyszenie EFRAG (Europejska Grupa Doradcza ds. Sprawozdawczości Finansowej), które w ubiegłym roku opracowało projekt standardu i przekazało go do dalszych prac Komisji Europejskiej. Przygotowany pakiet ESRS składa się z 12 modułów tematycznych, dotyczących zakresu środowiskowego, społecznego (w tym pracowniczego) oraz ładu korporacyjnego, opracowanych bez wskazania konkretnych sektorów gospodarczych.

Projekt ESRS, który w stosunku do pierwotnej wersji złagodzono wprowadzając mechanizm dobrowolności w odniesieniu do publikacji informacji z wybranych obszarów, był konsultowany publicznie na przełomie czerwca i lipca 2023 r. W ramach tych konsultacji Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ) zgłosiło uwagi wypracowane i zebrane przez podmioty stowarzyszone. – W naszej ocenie, największe wyzwanie dla organizacji odnosi się przede wszystkim do trudności we wdrożeniu proponowanego standardu w wymaganym czasie. Zakres tematyczny jest szerszy niż np. stosowany powszechnie standard GRI, a dodatkowo sam standard zdefiniowany jest na wysokim stopniu ogólności. Jako trudności wskazujemy również kwestię braku przeprowadzenia analizy kosztów wdrożenia projektowanego standardu oraz trudności związane z przeprowadzeniem analizy istotności dla uzasadnienia publikacji danych lub jej braku – wskazał Michał Wróbel, Wiceprzewodniczący Zespołu PTEZ ds. ochrony środowiska i Główny Specjalista ds. ochrony środowiska w PGE Energia Ciepła S.A.

Pierwotnie Komisja Europejska planowała przyjąć ESRS w czerwcu 2023 r., jednak wobec zakończonych niedawno konsultacji uczyni to zapewne w najbliższym czasie.