Duże inwestycje w energetyce zmieniają regiony

Troska o czyste powietrze, szczególnie w dużych miastach, a także realizacja skutecznej transformacji energetycznej w naszym kraju, odbywa się na kilku poziomach. Z jednej strony te działania obejmują inwestycje i modernizacje realizowane przez komunalne przedsiębiorstwa ciepłownicze i energetyczne. Z drugiej są to duże projekty, za które odpowiedzialne są czołowe przedsiębiorstwa branżowe.

Na początku 2020 r. wystartowała jedna z największych inwestycji elektroenergetycznych w Polsce – budowa dwóch nowych bloków energetycznych zasilanych paliwem gazowym o łącznej mocy ok. 1 400 MW. Projekt realizuje PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółka z Grupy PGE.

Budowa nowych jednostek wytwórczych Elektrowni Dolna Odra o łącznej mocy ok. 1400 MW pozwoli na wykorzystanie potencjału płynącego z dostępności paliwa dostarczanego do terminala LNG w Świnoujściu oraz planowanej trasy gazociągu Baltic Pipe – podkreśla Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE GiEK.

Znaczenie tej inwestycji ma wymiar nie tylko ogólnokrajowy, ale również regionalny i lokalny. W perspektywie ogólnopolskiej budowa nowych źródeł gazowych to krok w kierunku osiągnięcia celów polityki klimatycznej Polski i Unii Europejskiej. Dzięki zastosowaniu paliwa gazowego znacznemu ograniczeniu ulegnie skala emisji CO2 w stosunku do istniejących bloków węglowych.

Niebagatelne znaczenie ma również zastosowanie błękitnego paliwa w kontekście inwestycji w infrastrukturę krytyczną na Pomorzu Zachodnim. Po uruchomieniu terminala LNG w Świnoujściu i planowanej dalszej rozbudowie zdolności regazyfikacyjnych, jak również budowie gazociągu Baltic-Pipe, Elektrownia Dolna Odra będzie miała dostęp do zróżnicowanych źródeł gazu ziemnego, co w horyzoncie długoterminowym zabezpieczy potrzeby odbiorców energii elektrycznej i ciepła.

Dla środowiska i społeczności lokalnej

Inwestycja realizowana przez PGE GiEK będzie spełniała rygorystyczne normy środowiskowe. Obecnie średnia emisyjność wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wynosi koło 0,8 tony CO2/MWh. W nowych blokach będzie ona poniżej 0,35 tony CO2/MWh. Ma to szczególne znaczenie w kontekście założeń strategii Europejskiego Zielonego Ładu (o których wspominaliśmy w kontekście stanowiska Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych) i konieczności dostosowania jednostek wytwórczych do rygorystycznych norm emisji, wynikających z unijnych regulacji. Po uruchomieniu nowych bloków na Pomorzu Zachodnim możliwe będzie ograniczenie emisji  z wytwarzania energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym o ok. 2-3 mln ton CO2 rocznie.

Nie sposób tu pominąć aspektu regionalnego i lokalnego. Dwie jednostki wytwórcze, które powstaną w ramach inwestycji będą jednym z najnowocześniejszych elektrowni gazowych w Europie. Zastosowanie technologii kogeneracyjnej w realizowanym projekcie pozwoli w przyszłości dostarczać ciepło dla mieszkańców Gryfina, a tym samym w znaczący sposób przyczyni się do ograniczenia tzw. niskiej emisji i wzmocnienia działań samorządów w obszarze troski o czyste powietrze na terenach zurbanizowanych. – zaznacza Wioletta Czemiel-Grzybowska, prezes PGE GiEK.

W trosce o czyste powietrze

Zwrot w kierunku wykorzystania błękitnego paliwa ma również duże znaczenie w kontekście procesu dekarbonizacji gospodarki i sektora elektroenergetycznego. Warto jedynie wspomnieć, że prawie 3/4 węgla kamiennego wykorzystywanego w całej Unii Europejskiej w gospodarstwach domowych, spalanych jest w domach jednorodzinnych w naszym kraju. Dodatkowo, w kilkuset tysiącach budynków ciepło uzyskiwane jest w procesie spalania odpadów, co znacząco pogarsza jakość powietrza w miastach. Większość krajowej emisji rakotwórczego benzo(a)pirenu jest generowana w tzw. niskiej emisji w indywidualnych instalacjach grzewczych.

Dlatego nie dziwi trend realizacji takich inwestycji w energetyce i ciepłownictwie, które pozwalają na zastępowanie źródeł węglowych jednostkami zasilanymi np. gazem. Dodatkowo rozwój sieci ciepłowniczych stanowi zachętę dla mieszkańców do korzystania z ciepła sieciowego zasilanego przez niskoemisyjne instalacje, jak np. budowane właśnie bloki w Elektrowni Dolna Odra.