Dlaczego kogeneracja? Rozmowa z Wojciechem Dąbrowskim – Prezesem PTEZ

Podczas I Kongresu Kogeneracji, który odbywał się w dniach 4-6 czerwca w Kazimierzu Dolnym, Krajowe Zgromadzenie Członków PTEZ, dokonało wyboru Wojciecha Dąbrowskiego na Prezesa Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych. O wyzwaniach stojących przed branżą, rozwoju kogeneracji w naszym kraju i działalności Towarzystwa rozmawiamy z nowym Prezesem, na początku jego kolejnej kadencji w PTEZ.

Panie Prezesie, gratulujemy ponownego wyboru na stanowisko Prezesa PTEZ. To z pewnością z jednej strony wyróżnienie, ale i duże wyzwanie. Jakie główne zadania stoją przed Towarzystwem w kontekście sytuacji gospodarczej i społecznej w Polsce i Unii Europejskiej?

Wojciech Dąbrowski: Na wstępie chciałbym bardzo jeszcze raz podziękować przedstawicielom Krajowego Zgromadzenia Członków PTEZ za zaufanie i ponowne powierzenie mi kierowania Towarzystwem. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli kontynuować rozpoczęte projekty i podejmować kolejne inicjatywy z korzyścią dla branży i polskiej gospodarki. Natomiast jeżeli chodzi o wyzwania, przed jakimi obecnie stajemy, to warto podkreślić to, co już udało się zrealizować: wprowadzenie nowego systemu wsparcia kogeneracji, założenia mechanizmu rynku mocy, dostosowanie do nowych regulacji unijnych, prace w obszarze nowych taryf. Niebagatelne znaczenie ma wyeksponowanie roli ciepłownictwa w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040, również w kontekście tworzonych obecnie strategicznych dokumentów, które zdecydują o kształcie całego sektora na najbliższe lata.

Jak Pan ocenia wejście w życie Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. Czy rzeczywiście mamy do czynienia z przełomem?

Wojciech Dąbrowski: Oczywiście tutaj czas pokaże, jakie będą efekty zmian prawnych, natomiast przedstawiciele branży z dużym optymizmem i nadzieją patrzą w przyszłość, mając w rękach tak silne wsparcie ze strony ustawodawcy. Dużą rolę odegrają rozporządzenia wykonawcze przygotowywane przez Ministerstwo Energii i tutaj należy podkreślić olbrzymią otwartość kierownictwa resortu i dialog z przedstawicielami branży, który pozwala tworzyć warunki sprzyjające rozwojowi kogeneracji.

Branża ciepłownicza patrzy z nadzieją w przyszłość, nie tylko w związku z przyjęciem Ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Wojciech Dąbrowski: Od dłuższego czasu podkreślam, że nadchodzi dobry czas dla ciepłownictwa. Zmiany legislacyjne, tworzenie przyjaznego otoczenia prawnego pozytywnie nas nastrajają jako ciepłowników. Szczególnie, że przedsiębiorstwa realizują cały szereg projektów inwestycyjnych, których rentowność i opłacalność zależy właśnie od tego, w jakiej rzeczywistości prawnej i gospodarczej przyjdzie nam funkcjonować. Jednocześnie nie możemy zapominać o wielu wyzwaniach i problemach z jakimi musimy się zmagać.

Co teraz budzi największe obawy przedstawicieli branży? Na czym koncentrujecie Państwo swoją uwagę?

Wojciech Dąbrowski: Z pewnością dużym wyzwaniem jest ogromny wzrost cen emisji CO2. Coraz wyższe koszty w tym obszarze, z drugiej strony spotęgowane są przez stały wzrost cen węgla kamiennego. Stąd od dłuższego czasu ostrzegamy przed możliwym wzrostem cen. Aczkolwiek podejmujemy wysiłki, żeby rosnących kosztów nie przenosić skokowo na naszych klientów.

Z pewnością perspektywa konsumenta i odbiorcy końcowego pozostaje jedną z istotnych, w planowaniu i realizowaniu działań, również w aktywnościach członków Towarzystwa i ekspertów PTEZ?

Wojciech Dąbrowski: Dziś energetyka to nie tylko skomplikowane procesy technologiczne i kosztowne inwestycje w infrastrukturę techniczną. Musimy pamiętać o kwestiach zdrowotnych, ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. W debacie publicznej coraz częściej mówi się o walce ze smogiem, czystym powietrzu, ochronie klimatu czy wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w energetyce. Dlatego tak aktywnie uczestniczymy w tej dyskusji, prezentując zalety kogeneracji, jej znaczenie w miksie energetycznym i kluczową rolę, jaką może wkrótce odgrywać w produkcji energii i ciepła w naszym kraju.

Jak dziś wygląda udział Towarzystwa debacie publicznej i aktywność w różnego rodzaju gremiach zajmujących się kwestią rozwoju ciepłownictwa i energetyki w naszym kraju?

Wojciech Dąbrowski: Rolą organizacji pozostaje działanie na rzecz rozwoju kogeneracji w naszym kraju. Aktywnie uczestniczymy w ogólnopolskiej i międzynarodowej debacie na temat kształtu energetyki i ciepłownictwa. Jednym z naszych priorytetów pozostaje z pewnością dalsza merytoryczna i bliska współpraca z administracją rządową, samorządową i przedstawicielami branży energetycznej oraz ciepłowniczej. Wsłuchujemy się w potrzeby naszych interesariuszy i chcemy promować kogenerację również wśród samorządowców, przedsiębiorców oraz odbiorców indywidualnych. Dostrzegamy bowiem olbrzymią rolę kogeneracji w walce o czyste powietrze w Polsce. Co zresztą wybrzmiało bardzo mocno w trakcie ostatniego Kongresu w Kazimierzu Dolnym.

Czego powinniśmy życzyć Panu Prezesowi w kierowaniu Towarzystwem, w kolejnej kadencji?

Wojciech Dąbrowski: Z pewnością dalszej otwartości wszystkich zainteresowanych rozwojem kogeneracji w Polsce, abyśmy nadal z sukcesem wspólnie działali na rzecz rozwoju tego obszaru narodowej gospodarki. Sektor ciepłowniczy znajduje się w fazie głębokiej transformacji, dlatego też do przeprowadzania zmian są potrzebne stabilne regulacje. I wierzę, że z aktywnym udziałem Towarzystwa, ta zmiana całego sektora nastąpi nie tylko z korzyścią dla przedsiębiorstw działających w naszej branży, ale również dla konsumentów i bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju.