Komentarz PTEZ do projektów rozporządzeń określających parametry mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji na rok 2023

30 sierpnia rozpoczęły się konsultacje dwóch projektów rozporządzeń definiujących parametry mechanizmu wsparcia energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji:
  1. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem oraz jednostkowych wysokości premii gwarantowanej w roku 2023 oraz
  2. Projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2023.

– Z punktu widzenia sektora elektrociepłowni są to kluczowe rozporządzenia określające z jednej strony parametry aukcji i naborów dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji, które odbędą się w przyszłym roku, a z drugiej strony decydujące o poziomie wsparcia dla istniejących jednostek kogeneracji – od określonych tam poziomów premii uzależnionych od przyjętych założeń makroekonomicznych, technicznych i rynkowych zależy w jakim stopniu luka finansowa w kosztach operacyjnych zostanie pokryta – wyjaśnia Dorota Jeziorowska, Dyrektor PTEZ.

Znaczenie przedmiotowych aktów prawnych rośnie w obliczu zbliżających się terminów – kamieni milowych wyznaczonych w projektowanych regulacjach pakietu Fit for 55 oraz niełatwej sytuacji szeroko pojętego sektora paliwowo-energetycznego, wynikającej ze skutków wojny w Ukrainie. Dlatego też Członkowie PTEZ dużą uwagę poświęcili analizie projektów rozporządzeń oraz wypracowanie propozycji zmian, których wprowadzenie, o ile nie nastąpią kolejne dynamiczne zmiany otoczenia makroekonomicznego, pozwoliłoby na zapewnienie rentowności budowy nowych oraz funkcjonowania istniejących jednostek kogeneracji. – Cieszymy się, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska dostrzega duże zmiany otoczenia rynkowego i makroekonomicznego i taką generalną tendencję odzwierciedliło w założeniach i w konsekwencji – parametrach mechanizmu na rok 2023 – wskazuje Arkadiusz Szymański, Przewodniczący Zespołu Roboczego PTEZ ds. mechanizmów wsparcia i Dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia w PGE Energia Ciepła S.A. – Niestety, przyjęty prognozowany poziom cen gazu oraz uprawnień do emisji gazów cieplarnianych jest wciąż zbyt niski względem wartości wynikających odpowiednio z: kontraktów terminowych zawieranych na Towarowej Giełdzie Energii z terminem dostaw gazu na przyszły rok oraz ze średniej ceny pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych w kontraktach terminowych z dostawą na ostatni dzień roku kalendarzowego, notowanych na giełdach ICE czy EEX, w ostatnich kilkudziesięciu notowaniach. W swoim wystąpieniu do MKiŚ w ramach konsultacji publicznych zaproponowaliśmy jako PTEZ odpowiednie metodologie dla potrzeb obliczenia tych parametrów. Wierzymy, że finalna wersja rozporządzeń uwzględni uwarunkowania, na które zwróciliśmy uwagę i docelowe wielkości parametrów mechanizmu pozwolą na dalsze funkcjonowanie i rozwój jednostek kogeneracji.

Uwagi w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać do 13 września br. Ustawowy termin na wydanie przez ministra właściwego do spraw energii obu konsultowanych rozporządzeń upływa 31 października.