Członkostwo

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

Członkiem zwyczajnym PTEZ może zostać osoba fizyczna spełniająca warunki statutowe Towarzystwa:

Zgodnie z § 8 Statutu PTEZ:

  1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna będąca członkiem kierownictwa spółki (przedsiębiorstwa) lub spółki należącej do grupy kapitałowo powiązanych ze sobą podmiotów lub członkiem kierownictwa wyodrębionej jednostki organizacyjnej tych podmiotów, których działalność jest związana z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepła lub energii elektrycznej i ciepła oraz chłodu, oraz posiadający rekomendację dwóch członków Towarzystwa, legitymujących się co najmniej dwuletnim członkostwem w Towarzystwie, z zastrzeżeniem ust. 3.

  2. Przez pojęcie członków kierownictwa spółki (przedsiębiorstwa) rozumie się osoby zatrudnione na stanowiskach członków zarządu, prokurentów, dyrektorów, zastępców dyrektorów, głównych specjalistów i równorzędnych.

  3. Członek kierownictwa, który nie posiada obywatelstwa polskiego, może zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa po co najmniej roku pracy w Polsce w przedsiębiorstwach i na stanowiskach określonych w ust. 1 i 2.

Decyzję o przyjęciu kandydata na członka zwyczajnego podejmuje Zarząd PTEZ na podstawie pisemnej deklaracji kandydata podpisanej przez dwóch członków wprowadzających.

Członkiem wspierającym PTEZ może zostać osoba prawna spełniająca warunki statutowe Towarzystwa:

Zgodnie z § 13 Statutu PTEZ:

Członkiem wspierającym może być osoba prawna prowadząca bezpośrednio eksploatację urządzeń wytwarzających energię elektryczną i cieplną oraz uznająca cele Towarzystwa

Decyzję o przyjęciu osoby prawnej na członka wspierającego podejmuje Zarząd PTEZ po złożeniu pisemnej deklaracji wyrażającej wolę przystąpienia w poczet członków PTEZ.

Członkiem honorowym PTEZ może zostać:

Zgodnie z § 17 Statutu PTEZ:

Osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna, której terenem działania jest obszar Państwa Polskiego lub działająca na rzecz Państwa Polskiego o szczególnych zasługach dla Towarzystwa i na rzecz wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.

Godność członka honorowego jest nadawana na wniosek Zarządu w formie uchwały podjętej przez Krajowe Zgromadzenie Członków.